The CLMTV Contemporary Artist Awards 2016

CLMTV ART awards 2016 Thailand Dina Chhan

ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการแต่ละประเทศ ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นจากหน่วยงานเครือข่าย ที่กำกับดูแลด้านศิลปะร่วมสมัยในแต่ละประเทศ พิจารณาทั้งผลงานศิลปะ และ ความเป็นศิลปินที่มีคุณค่า ในมุมมองการให้ความหมายเชิงคุณค่าของแต่ละประเทศ ผลงาน ทั้งหมดจะถูกแสดงในวันเปิดโลกศิลปกรรมศาสตร์ หรือ ART WORLD DAY ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมกับผลงานของศิลปินระดับปูชนียศิลปิน ศิลปินเกียรติยศ และศิลปินรุ่นเยาว์ของไทย และประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMTV อีกประมาณ 60 ชิ้น จากศิลปินประเทศไทย

อาทิ ศิลปินแห่งชาติ ศ.เดชา วราชุน ศ.ชะลูด นิ่มเสมอ ศ.อารี สุทธิพันธุ์ศ.ปรีชา เถาทอง ศ.วิโชค มุกดามณี อ.ทวี รัชนีกร และปูชนียศิลปินไทย อื่น ๆ อาทิ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ศ.พงศ์เดช ไชยคุตร อ.อาคม วรจินดา อ.โชคชัย ตักโพธิ์ ศิลปินเกียรติยศ อย่าง อ.ธีระวัฒน์ คะนะมะ สุขสันต์ เหมือนนุรุทธ์ ศิลปิน Mon Thet จากสหภาพเมียนมาร์ ศิลปินแห่งชาติจาก สปป.ลาว ทุกท่าน รวมทั้ง ศิลปิน จากทุกสถาบันสอนศิลปะ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฎทุกสถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาลัยอาชีวศึกษา และศิลปิน อิสระ

กิจกรรมการจัดงาน เน้น การสานสร้างความเข้าใจและร่วมมือระหว่างกัน หรือ Mutual Understanding and Collaboration

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ช่วงกลางวัน การนำเสนอศิลปกรรมจากศิลปิน 5 ชาติที่ได้รับรางวัล ในหัวข้อ “เหลียวหลัง มองหน้า ศิลปกรรมร่วมสมัย CLMTV” ทั้งปูชนียศิลปิน ศิลปินเกียรติยศ และศิลปินรุ่นเยาว์ ช่วงเย็น งานเลี่ยงต้อนรับ และ พิธีกรรม “ผูกเสี่ยวศิลปิน 5 ชาติ CLMTV”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ช่วงกลางวัน นำศิลปิน 5 ชาติ เยี่ยมชม และ คารวะ พุทธมณฑลอีสาน และชมจิตรกรรมฝาผนังแบบดั้งเดิมของชุมชนวัฒนธรรมไทลาวอีสาน ณ วัดโพธาราม กับ วัดป่าเลไลย์ (รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส บรรยาย) และเยี่ยมชม พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ช่วงเย็น เปิดนิทรรศการ The CLMTV Contemporary Artist Awards 2016 และเปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย CLMTV Contemporary Art Museum ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส พิธีมอบโล่รางวัลศิลปินทั้ง 15 ท่าน รวมทั้งศิลปินศิษย์เก่าดีเด่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส พร้อมงานเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดี

ส่วนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 มีกิจกรรมประกวดนาฎศิลป์สร้างสรรค์ และ การแข่งวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ในหัวข้อ “ศิลปะร่วมสมัยไทยในมิติสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอาเซียน” ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะประกาศให้ทราบและเรียนเชิญสถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน สื่อมวลชน และสาธารณชนทั่วไปให้ร่วมรับทราบและรวมกิจกรรมสำคัญต่อไป

หมายเหตุ : โปรดสำรองที่นั่ง (เนื่องจากปีที่แล้วที่นั่งเต็ม)
เลขานุการคณบดี 0 4375 4384
คณบดี 08 6634 9005